Informacja dla Abonenta dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE [dalej: RODO], informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Espol Media Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 36 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy – Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000283250 [dalej:
Administrator, Operator]. Kontakt do administratora biuro@espolmedia.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać:
a) w celu: zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz realizacji
prawnych obowiązków ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b), c) RODO
oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne,
b) w celu: zapewnienia właściwego poziomu obsługi Abonenta, zgodnie z art. 161 ustawy Prawo
Telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody,
c) w celu: naliczania opłat Abonenta i opłat z tytułu rozliczeń operatorskich zgodnie z art. 165
ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO,
d) w celu: marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej
w zakresie danych transmisyjnych i kontaktowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, tj.
Pani/Pana zgody.

Prawnie uzasadniony interes Administratora
Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, występującym
po stronie Administratora jest:
a) marketing bezpośredni własnych usług telekomunikacyjnych (poczta tradycyjna),
b) obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, jak również dochodzenie roszczeń
w zakresie zawartej umowy.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące
z Administratorem, który na podstawie pisemnej umowy powierzył im przetwarzanie danych
osobowych, podmioty i instytucje zajmujące się dochodzeniem należności od Abonenta, biura
informacji gospodarczej i kredytowej, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, podmioty
świadczące usługi techniczne na rzecz Operatora (rozwój i utrzymanie sieci
telekomunikacyjnych oraz usług internetowych)

Okres przechowywania danych
a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymagań prawnych
nałożonych na Administratora, jak również do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń
związanych z zawartą umową.
b) Pani/Pana dane osobowe przekazane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej
wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
c) dane transmisyjne niezbędne do naliczania opłat, będą przetwarzane w okresie trwania
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
d) w przypadku gdy do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie dojdzie,
dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od daty ich pozyskania, z zastrzeżeniem iż
jeżeli pomimo nie zawarcia umowy, Operator będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń od
osoby, która przekazała dane, to przez okres dochodzenia tych roszczeń.

Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan następujące uprawnienia
a) prawo dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15,
b) prawo do ich sprostowania, zgodnie z art. 16,
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych, zgodnie z art. 17
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18,
e) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21,
g) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacji, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

 

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych
Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, skutkowała będzie
odmową jej zawarcia.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo
zautomatyzowany, lecz nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.